სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემები

კატეგორია - სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემები


  • კონვენციური (არასამისამართო)  სახანძრო სისტემები.
  • ინტელექტუალური  სამისამართო სახანძრო სისტემები.
  • ავტონომიური სახანძრო სისტემები.

  • სახანძრო სიგნალიზაციის ტიპი განისაზღვრება შენობა-ნაგებობების  დანიშნულებისა და აგებულების გათვალისწინებით.
  • ასეთი სისტემები უზრუნველყოფს ხანძრის საფრთხის აღმოჩენასა და პრევენციული ღონისძიებების დროულ გატარებას,
  • სახანძრო სიგნალიზაცია უზრუნველჰყოფს დროულ შეტყობინებას შესაბამისი სამასახურისთვის.
  • ინტეგრირდება სახანძრო სისტემებთან, რომელიც უზრუნველჰყოფს ხანძრის შეკავებასა და ქრობას.
  • მსგავსი სისტემების გამართული ფუნქციონირება იცავს ადამიანთა უსაფრთხოებას და თავიდან გვაცილებს მატერიალურ ზარალს.
  • პროდუქცია სერთიფიცირებულია NFPA სტანდარტის შესაბამისად.